Názory – Jan Benda

Představuji svůj pohled na problematická místa ve městě a možnosti, jak se s nimi vypořádávat.

Pocházím jako velké množství Klatováků z vesnice a do Klatov jsem se před několika desítkami let přistěhoval. Přesto mám toto město za své a není mi dění v něm lhostejné. Svůj domov zde našly mé tři děti a čtyři vnoučata/za pár měsíců i páté/.Třináct let jsem se aktivně účastnil boje proti vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na Pačejovsku .Málokdo z Klatov si uvědomuje případné fatální následky tohoto projektu pro Klatovy. Poslední čtyři roky vykonávám činnost člena v nebytové komisi a finanční komisi, jako poradního orgánu rady města. Jako občan Klatov jsem např. inicioval vybudování parkovacích zón na Nábřeží kpt. Nálepky, v Mánesově ulici, opravy některých ulic, apod..

Kandiduji proto, že mimo klidný a prosperující život v našem městě, kde žijí mé děti a má vnoučata mi jde i o nápravu některých minulých a i případných budoucích rozhodnutí ze strany vedení města. Zastupitel by dle mého názoru, měl být člověk slušný, poctivý, neúplatný, aktivní v plnění své funkce, s patřičným morálním kreditem. Jelikož jsem se přesvědčil, že některé z těchto vlastností někteří zastupitelé postrádají, rozhodl jsem se do zastupitelstva kandidovat. Případná přízeň občanů bude lakmusovým papírkem pro mou další aktivní činnost v Klatovech.

Snažím se především o následující:

1. naslouchat občanům a snažit se prosadit jejich požadavky./zřídit otevřenou kancelář /

2. zabránit prodeji lukrativních pozemků dravým developerům s předraženým bydlením a realizovat výstavbu bytového fondu v majetku města.

3. zabránit nesmyslným dopravním úpravám - posledním kapka v neprospěch občanů je viditelná na Domažlické ulici /minulá zastupitelstva např. povolením mamutího překladiště nasměrovala kamionovou dopravu do města/

4. po šestiletém úsilí se mi nepodařilo zrealizovat studii, která by pomohla realizovat výstavbu stálého bydlení v zahrádkářských koloniích ,zatím se zde staví nekoncepční domky .Můj návrh byl zřídit zde inženýrské sítě a umožnit výstavbu domků do 80m2 jako v jiných městech.

5. zřídit institut pomoci a ochrany občana při stížnostech na rozhodnutí a postup orgánů radnice

6. zasadím se o omezení škodlivých vlivů, které působí na nás všechny a nejvíce na naše potomky. Po vzoru Bruselu, Francie, Kypru a další vyspělých měst a zemí hodlám prosadit na území Klatov zákaz instalace a rozvod zařízení produkující signál 5G./Starostka Bruselu ,dle mých informací, prohlásila, že občané jejího města nebudou pokusnými králíky/.Budu požadovat aby v zařízeních pro děti a mládež, též po vzoru např. Francie, bylo zakázáno provozování zařízení WIFI.

7. i nadále budu bojovat proti realizaci hlubinného uložiště jaderného odpadu na Pačejovsku a budu vyvíjet tlak na představitele Klatov ,aby této blízké oblasti pomohli v tomto boji .

8. zaměřím se na rozvoj infrastruktury v přidružených obcích a vstoupím do aktivní spolupráce se zástupci těchto obcí. Občané zde žijící musí mít stejné životní standardy jako občané Klatov.

9. Prosadím pravidelné veřejné zveřejňování finančních transakcí a finančních toků. Kolik z Vás má přehled kolik a za co se VAŠE finance utrácejí? Víte, že město Klatovy pracuje s příjmem více než 500 mil. ročně???

10. velice si vážím drtivé většiny slušných, vstřícných a ochotných pracovníků radnice, ale těch několik neochotných by mělo opustit tuto instituci. Úředník by měl být, ,a tak je tomu ve většině případů, občanovi partnerem.

11. živnostník je člověk, který vzal odpovědnost za sebe a mnohdy i za další pracovníky na svá bedra. Těmto odvážným lidem chci vyjít vstříc např. snížením mnohdy vysokého nájemného za obecní prostory, zrychlením stavebního řízení při stavbě a nebo stavební úpravě jejich provozoven, a podobně.