Volební program

Program

Program Sdružení pro Klatovy je dlouhodobý. Souhrnně jde o soustavné zlepšování kvality života v Klatovech a jeho osadách. Neodškrtáváme si body programu bez ohledu na vnější vlivy - chceme průběžně reagovat na přicházející výzvy a zároveň se držet našich vizí, tak, jako jsme postupovali dosud.

Program nevymýšlíme pro volby, snažíme se základní východiska uplatňovat průběžně, podle místní situace a samozřejmě v závislosti na tom, nakolik je podpoří ostatní zastupitelé. Život ve městě v nedávných letech se zlepšil např. zlikvidováním hazardu ve volebním období 2010 až 2014. Byly to tři roky soustavného úsilí, včetně dvou rozhodujících vítězství u Ústavního soudu, nejen proti hazardní lobby, nýbrž i proti parlamentu a proti státu, jehož ministerstvo financí tehdy městu kladlo veškeré možné legislativní překážky.

Sdružení pro Klatovy má v každém volebním období několik zastupitelů. Část agendy vykonáváme v komisích ( komise bytová, majetková, finanční, stavební aj.) a výborech (kontrolním a finančním). Naše práce má smysl.

Vize Sdružení pro Klatovy

Chceme žít ve městě, které má vyřešenou dopravní situaci a větší vzdálenosti jsou dostupnější, ať už díky rychlejší dopravě anebo častějším taktem.

Rádi bychom, aby v Klatovech byla pestrá nabídka služeb pro všechny věkové i sociální skupiny obyvatel, aby ve městě fungovala mezigenerační sounáležitost, bezpečnost a pořádek, a aby klatovští občané, kteří vystudují v Praze a v Plzni, nacházeli doma kvalifikovanou práci.

V Klatovech jsou vítání turisté, přitahovaní bohatým kulturním a historickým dědictvím, jakož i krásnou okolní přírodou.

Klíčovým zájmem každé společnosti jsou děti a mladá generace, protože právě na nich závisí, kam bude město, kraj, stát, směřovat. Základními společenskými tématy se tak logicky stávají rodina a školství – i když se tato témata někdy odbývají tím, že to není starost obce.

Předškolní výchova a odpovědnost za ni spočívá na rodičích. Na školní výchově se většinově podílejí rodina a společnost – obec, kraj, stát, ale také nestátní, to je soukromé a církevní subjekty. V Klatovech působí několik základních škol. Vlastní výuka je rámcově vymezena státními programy a silné postavení mají kraje, přesto město není bez vlivu na školství. Nejde jen o budovy, v nichž se učí, ale má vliv např. v otázce jmenování ředitelů škol. V Klatovech a okolí funguje také domácí výuka dětí, zatím ale ve spojení pouze se školami mimoklatovskými.

Pokles počtu obyvatel Klatov a stárnutí populace

Klatovy trápí pozvolný a dlouhodobý pokles počtu obyvatel, se kterým je spojené stárnutí populace.

Mladí odcházejí, protože v Klatovech nenajdou místo. Jde tedy o vytváření kvalifikovaných pracovních míst. Město situaci nemůže vyřešit samo – ale je jeho povinností k řešení soustavně přispívat, např.:
  • Účelnějším využíváním svých průmyslových zón. Stavění skladů situaci nepomůže. Nekvalifikovaná pracovní místa totiž přitáhnou nejčastěji agenturní zaměstnance, bez jakékoli vazby k městu.
  • Aktivním vyhledáváním zaměstnavatelů a investorů, to je spoluprací s hodpodářskými komorami, zaměstnavatelskými i odborovými svazy.

Zlepšení fungování městského úřadu

Chceme vyměnit některé vedoucí odborů – současné vedení města je v tomto kroku dlouhodobě neochotné. Bez personální výměny několika odpovědných zaměstnanců, kteří by na vedoucích místech být neměli, na to ovšem doplácíme všichni – jak dobří úředníci, kteří jsou pro město přínosem, tak především občané města.

Čistota a pořádek ve městě

Postupně se zhoršuje čistota města a pořádku v něm. Zlepšení by nestálo ani korunu – jde jen o ochotu k nepopulárním krokům. Starostí městské policie je mj. kontrola čistoty města. V tomto ohledu nejsou výsledky její činnosti vidět. Je to sbor, organizovaný hierarchicky – velí mu velitel, v čele městské policie stojí starosta. Jde tedy o to nařídit a kontrolovat. Ke zhoršení došlo v prosinci 2014 a trvá stále. Přes všechny apely na zastupitelstvu i mimo není zlepšení vidět. V noci není vidět pochůzková činnost strážníků, která je spolehlivou prevencí. Jenom projet autem nestačí.

Bydlení

Přibližně na dva obyvatele připadá v Klatovech jeden byt, ať již v rodinných domcích, nebo v obytných domech. Nezdá se proto, že by masová bytová výstavba měla být prioritou, ačkoli jsou stále zájemci o nové, vlastní bydlení. K zamyšlení je např. umožnit přestavbu zahradních chat a domků ve vhodných lokalitách na trvalé bydlení.